Regulamin

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN

sprzedaży biletów elektronicznych za pośrednictwem systemu BILkom

na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę "PKP Intercity"

w komunikacji krajowej

(zwany dalej Regulaminem BILkom-IC)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zakres stosowania

1. Regulamin BILkom-IC ma zastosowanie do nabywania biletów elektronicznych poprzez system BILkom, na przejazd na odległość powyżej 50 km, w bezpośrednich pociągach kategorii EIC i określa:

1)  warunki i zasady korzystania z systemu BILkom;

2)  zasady:

a)  zakupu biletów elektronicznych,

b)  zawarcia umowy przewozu,

c)  zmiany umowy przewozu,

d)  odstąpienia od umowy przewozu,

e)  zwrotu biletu elektronicznego oraz zmiany trasy w przypadku opóźnienia pociągu, przerwy w ruchu lub utraty połączenia,

f)   rekompensaty w razie opóźnienia pociągu,

g)  zwrotu należności za niewykorzystane bilety elektroniczne oraz składania i rozpatrywania wniosków,

h)  wystawiania faktur VAT,

i)  składania i rozpatrywania reklamacji,

3)  prawa i obowiązki Stron (Podróżnego, PKP Intercity oraz PKP IK).

2. Użyte w Regulaminie BILkom-IC określenia oznaczają:

1)  PKP Intercity - "PKP Intercity" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296032, NIP 526-25-44-258, REGON 017258024, kapitał zakładowy 1.453.795.690,00 zł w całości wpłacony;

2)  PKP IK - PKP Informatyka Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042646, kapitał zakładowy w wysokości 33 291 500,00 zł, o numerze NIP 526-25-62-977, będąca właścicielem systemu i agentem "PKP Intercity" S.A.;

3)  BILkom - system elektronicznej sprzedaży biletów przez urządzenia mobilne - zintegrowany z wyszukiwarką połączeń, dostępny również przez dedykowane aplikacje mobilne - umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej, zawarcie umowy przewozu, wyłącznie na swoją rzecz;

4)  urządzenie mobilne - urządzenie wyposażone w kartę SIM i ekran umożliwiający wyświetlanie obrazów o rozmiarze minimum 25 mm na 25 mm, obsługujące format MMS i SMS, za pomocą którego Podróżny - zarejestrowany w systemie BILkom - może nabyć bilet elektroniczny (telefon komórkowy, tablet, laptop, itp);

5)  płatność on-line - opłacenie należności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) za bilet elektroniczny na zasadach określonych w Regulaminie Operatora płatności - podmiotu świadczącego usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (DZ. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.);

6)  umowa przewozu - umowa zawarta z PKP Intercity za pośrednictwem systemu BILkom, obsługiwanego przez PKP IK, na przewóz jednej osoby w komunikacji krajowej, bezpośrednim pociągiem kategorii ekspresowej EIC;

7)  Podróżny - osoba zarejestrowana w systemie, której imię i nazwisko zamieszczone są na zakupionym bilecie elektronicznym;

8)  bilet elektroniczny - imienny bilet na przejazd jednorazowy z nieodpłatnym wskazaniem miejsca do siedzenia w klasie 1 lub 2 w pociągu EIC (z wyjątkiem przedziałów menedżerskich) - w formie MMS - potwierdzający zawarcie umowy przewozu,  tj. bilet wg taryfy normalnej lub z ulgą: 30% - Bilet dla Seniora, 37%, 50%, 51%, 78% w tym również wg oferty WCZEŚNIEJ (tylko w klasie 2), ważny tylko w dniu, relacji, pociągu, wagonie i na miejsce na nim oznaczone;

9)  wniosek - pisemne wystąpienie lub dyspozycja złożona bezpośrednio w punktach, o których mowa w  § 10 ust. 7 pkt 2 dotyczące zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet elektroniczny;

10) poświadczenie - odrębny dokument:

a)  zmieniający zakres uprawnień określonych na bilecie elektronicznym lub stanowiący podstawę do zwrotu należności;

b)  potwierdzający opóźnienie pociągu EIC;

11) bon - dokument o określonej wartości pieniężnej, wydany przez PKP Intercity do wykorzystania przy zapłacie za bilet nabywany w kasie PKP Intercity;

12) rezygnacja z podróży - odstąpienie od umowy przewozu w całości lub w części (odpowiednio).

3. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i opłaty stosowane przez PKP Intercity określone są odpowiednio w:

1) Taryfie przewozowej Spółki "PKP Intercity" (TP-IC),

2) Cenniku usług przewozowych Spółki "PKP Intercity", zwany dalej Cennikiem usług,

  zamieszczonych na stronie www.intercity.pl.

Rozdział 2

 Warunki i zasady korzystania z systemu BILkom

§ 2. Warunki techniczne funkcjonowania systemu BILkom

1. Warunkiem skorzystania z systemu BILkom jest:

1)  zaakceptowanie niniejszego Regulaminu BILkom-IC, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między użytkownikiem systemu a PKP Intercity oraz

2)  spełnienie następujących wymagań:

a)  posiadanie sprawnego urządzenia mobilnego - wyposażonego w kartę SIM i ekran wyświetlający obrazy o rozmiarze minimum 25 mm na 25 mm - umożliwiającego korzystanie z sieci Internet w technologii WAP i obsługujący format MMS,

b)  dokonywanie płatności zgodnie z Regulaminem Operatora płatności - podmiotu świadczącego usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.).

2. Jeżeli użytkownik systemu nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków lub nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

§ 3. Zasady korzystania z systemu BILkom

1. Podróżny, który po raz pierwszy korzysta z systemu BILkom, musi:

1)  poprzez stronę https://bilkom.pl, zarejestrować się w systemie, wprowadzając do formularza rejestracyjnego:

a) ustalone przez siebie hasło dostępu,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer telefonu komórkowego, na który będzie otrzymywał MMS/SMS,

d) dane osobowe, tj:

-   imię i nazwisko,

-   adres z kodem pocztowym,

e) nazwę, adres i numer NIP firmy jeżeli faktury VAT będą wystawiane na firmę,

2)  potwierdzić zapoznanie się i zaakceptować Regulamin BILkom-IC, zamieszczony na stronie https://bilkom.pl .

2. W celu dokonania zakupu biletu elektronicznego poprzez system BILkom, Podróżny musi ponadto każdorazowo zalogować się w ww. systemie i podać login (nadany automatycznie przez system) i hasło dostępu, ustalone w trakcie rejestracji. Koszty transmisji danych każdorazowo ponosi Podróżny.

3. Konto w Systemie BILkom-IC (dalej Konto) może być usunięte:

1)  na wniosek Podróżnego:

a) niezwłocznie, gdy nie przeprowadzono żadnej transakcji zakupu, tj. nie została zawarta umowa przewozu,

b) po upływie 15 miesięcy - od daty ostatniego przejazdu na podstawie biletu udostępnionego z Konta. Do czasu likwidacji Konto jest zablokowane;

2)  automatycznie - gdy:

a) od daty ostatniego przejazdu na podstawie biletu elektronicznego zakupionego z danego Konta, upłynęło 15 miesięcy, lub

b) po upływie 15 miesięcy od rejestracji Konta nie został zakupiony żaden bilet elektroniczny.

Rozdział 3

Warunki handlowe

§ 4. Zakup biletu elektronicznego

1. W systemie BILkom korzystając ze strony https://m.bilkom.pl/ lub z dedykowanych aplikacji mobilnych dostępnych na stronie http://rozklad-pkp.pl/pl/page/mobilne, Podróżny może dokonać zakupu biletu elektronicznego dla jednej osoby, w wagonie klasy 1 lub 2 pociągu EIC (z wyjątkiem przedziałów menedżerskich), codziennie w godzinach 1.15 - 23.45 - najwcześniej na 30 dni przed terminem odjazdu, a najpóźniej na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wsiadania Podróżnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2. Ofertę WCZEŚNIEJ stosuje się odpowiednio, zgodnie z jej warunkami taryfowymi.

3. Termin przedsprzedaży, o którym mowa w ust. 1, może być skrócony w wyjątkowych przypadkach np. w okresie zmiany lub korekty rozkładu jazdy. W takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona w systemie BILkom.

4. Dokonując zamówienia biletu elektronicznego należy wskazać:

1)  relację przejazdu: stacja wyjazdu i stacja przeznaczenia (przyjazdu),

2)  datę wyjazdu,

3)  numer pociągu,

4)  typ wagonu,

5)  preferowane usytuowanie miejsca (np. w strefie ciszy),

6)  klasę wagonu,

7)  rodzaj zniżki,

a w przypadku żądania faktury VAT - zaznaczyć pole "Faktura VAT" .

5. Złożenie zamówienia stanowi potwierdzenie wyboru, dokonanego zgodnie z ust. 1 i zakończone jest wyświetleniem na urządzeniu mobilnym, szczegółów rezerwacji, ze wskazaniem:

1) stacji wyjazdu,

2) stacji przyjazdu,

3) daty i godziny wyjazdu,

4) kategorii i numeru pociągu,

5) typu wagonu,

6) usytuowania miejsca (okno, środek, korytarz),

7) klasy wagonu,

8) zniżki,

9) imienia i nazwiska Podróżnego,

10)   danych niezbędnych do wystawiania faktury VAT.

6. Przed dokonaniem płatności on-line za zarezerwowany bilet elektroniczny, Podróżny może zrezygnować z dokonanej rezerwacji (zamówienia), poprzez użycie przycisku - "Rezygnuję".

§ 5. Zawarcie umowy przewozu

1. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest bilet elektroniczny. Po dokonaniu przez Podróżnego płatności on-line i po uzyskaniu przez PKP IK oraz operatora płatności obsługującego transakcje z banku potwierdzenia płatności, Podróżny otrzymuje - na nr telefonu, który podał przy rejestracji - bilet elektroniczny w formie MMS.

Elektroniczne potwierdzenie płatności musi nastąpić najpóźniej w ciągu 10 minut od dokonania rezerwacji, tj. użycia przycisku "Kup bilet". W przypadku braku potwierdzenia płatności, następuje automatyczne anulowanie rezerwacji.

2. Bilet elektroniczny generowany jest w języku polskim i musi zawierać następujące dane:

1) kod Aztec,

2) datę zakupu,

3) numer biletu,

4) kod potwierdzający,

5) imię i nazwisko Podróżnego,

6) relację,

7) numer i kategorię pociągu,

8) nazwę przewoźnika,

9) datę i godzinę wyjazdu,

10) datę i godzinę przyjazdu,

11) numer wagonu,

12) numer miejsca,

13) usytuowanie miejsca,

14) klasę wagonu,

15) typ wagonu,

16) cenę biletu,

17) wymiar ulgi,

18) odległość taryfową przejazdu,

19) wypis w brzmieniu "Wcześniej" - w przypadku zakupu biletu na przejazd wg oferty WCZEŚNIEJ.

Powyższe dane podlegają weryfikacji przez PKP Intercity i muszą być zgodne z danymi znajdującymi się w systemie BILkom.

3. Za udostępnienie Podróżnemu biletu elektronicznego odpowiada PKP IK, z wyjątkiem przypadków spowodowanych zakłóceniem/brakiem łączności z przyczyn operatora telekomunikacyjnego, awarii telefonu komórkowego i/lub urządzenia mobilnego użytego do zakupu biletu. W przypadku nieotrzymania MMS zawierającego bilet elektroniczny, Podróżny powinien ponownie zalogować się w systemie BILkom i w zakładce "Historia zakupów" odszukać właściwy bilet i samodzielnie wysłać MMS na urządzenie mobilne. Jeżeli Podróżny ponownie nie otrzyma MMS, wówczas w zakładce "Historia zakupów - pokaż bilet" powinien pobrać kod Aztec i zapisać go na urządzeniu mobilnym.

4. Bilet elektroniczny jest:

1)  biletem imiennym, wystawionym na nazwisko kupującego (Podróżnego),

2)  ważny tylko w dniu, relacji, pociągu, wagonie i na miejsce na nim oznaczone,

3)  ważny łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Podróżnego.

§ 6. Zmiana umowy przewozu

1. Zmiana umowy przewozu zawartej przy użyciu systemu BILkom może dotyczyć:

1)  terminu odjazdu,

2)  stacji przeznaczenia,

3)  klasy wagonu/kategorii miejsca.

2. W przypadku zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży:

1)  należy - dokonać wymiany biletu, za pomocą systemu BILkom, tj.:

a)  dokonać rezygnacji z podróży na zasadach określonych w § 7 i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od dokonania rezygnacji - zakupić nowy bilet elektroniczny, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, albo

b)  zakupić nowy bilet elektroniczny uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od dokonanego zakupu - zwrócić pierwotny bilet elektroniczny na zasadach określonych w § 7;

2)  w zakładce "Historia zakupów" należy odszukać bilet, z którego Podróżny chce zrezygnować, a następnie zwolnić miejsce, korzystając z przycisku "Rezygnuję" (dot. przypadku, kiedy do biletu została wystawiona faktura VAT) lub "Zwrot". O zwrot pozostałych należności należy wystąpić z wnioskiem, na zasadach określonych w § 10.

3. W przypadku wymiany biletu elektronicznego ofertę WCZEŚNIEJ stosuje się odpowiednio zgodnie z jej warunkami taryfowymi.

4. Podróżny, który przed rozpoczęciem podróży nie dokonał formalności związanych ze zmianą umowy przewozu, o których mowa w ust. 2 powinien w pociągu na przejazd którym bilet elektroniczny został zakupiony zgłosić konduktorowi podczas kontroli biletów zamiar zmiany umowy przewozu.

5. W przypadku zamiaru przejazdu poza stację przeznaczenia, zgłoszenia przejazdu poza stacje przeznaczenia należy dokonać nie później niż przed stacją przeznaczenia, którą podróżny zamierza zmienić, ponieważ na stacji przeznaczenia umowa przewozu została już wykonana i można jedynie zawrzeć nową umowę.

6. W przypadku zmiany umowy przewozu, z tytułu której PKP Intercity przysługuje:

1)  niższa należność - Podróżny powinien otrzymać odpowiednie poświadczenie, stanowiące podstawę do otrzymania zwrotu. Zwrot różnicy należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego dokonywany jest na wniosek Podróżnego;

2)  wyższa należność - Podróżny powinien dopłacić różnicę należności, jeśli postanowienia taryfowe na to zezwalają. W takim przypadku nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu, z zastrzeżeniem ust. 4a.

§ 7. Odstąpienie od umowy przewozu

1. Od umowy przewozu zawartej przy użyciu systemu BILkom, może odstąpić (zrezygnować z podróży) tylko Podróżny.

2. Częściowa rezygnacja z podróży jest możliwa tylko w zakresie przejazdu w relacji krótszej niż wskazana na bilecie elektronicznym, pod warunkiem otrzymania odpowiedniego poświadczenia od konduktora, w pociągu, na przejazd którym bilet został zakupiony. W takim przypadku Podróżnemu przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, na podstawie wniosku i na zasadach określonych w § 10.

3. W razie całkowitej rezygnacji z podróży w systemie BILkom, w przypadku gdy:

1)  nie wystawiono faktury VAT - zwrot należności za bilet elektroniczny następuje automatycznie na konto, z którego dokonano płatności lub w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany bezpośrednio na kartę płatniczą jaką została dokonana płatność, po potrąceniu 15% odstępnego, z zastrzeżeniem ust. 4;

2)  wystawiono fakturę VAT - należy w zakładce "Historia zakupów", korzystając z przycisku "Rezygnuję", dokonać rezygnacji z podróży i wystąpić z wnioskiem o zwrot należności za niewykorzystany bilet elektroniczny. Zwrotu należności dokonuje się po potrąceniu 15% odstępnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

Wnioski można składać na zasadach określonych w § 10.

4. Całkowitej rezygnacji z podróży w systemie BILkom można dokonać nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wsiadania Podróżnego.

5. Podróżny, który zrezygnował z podróży w sposób, o którym mowa w ust. 3 i 4 i zakupi nie później niż w ciągu 1 godziny od dokonania rezygnacji/zwrotu, nowy bilet elektroniczny, może wystąpić z wnioskiem o zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet elektroniczny.

6. W razie całkowitego niewykorzystania biletu elektronicznego z przyczyn:

1)  zależnych od Podróżnego (np. rezygnacja z przejazdu) - można po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ale przed upływem terminu ważności biletu, uzyskać w kasie biletowej odpowiednie poświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 7, pod warunkiem okazania przez Podróżnego biletu w taki sposób aby kasjer mógł odczytać dane, m.in.: numer pociągu, datę przejazdu i inne niezbędne dane zawarte na bilecie (np. numer referencyjny). Zwrotu należności dokonuje się po potrąceniu 15% odstępnego;

2)  całkowicie niezależnych od Podróżnego (np. z powodu pobytu w szpitalu), jeśli Podróżny nie mógł zrezygnować z przejazdu w terminie i w sposób określony w ust. 3 i 4,

o zwrot należności za niewykorzystany bilet można wystąpić z wnioskiem, na zasadach określonych w § 10.

7. Jeżeli na stacji wyjazdu nie ma kasy lub kasa jest nieczynna, a Podróżny nie mógł zrezygnować z przejazdu w terminie i sposób określony w ust. 3 i 4, o zwrot należności za niewykorzystany bilet należy wystąpić z wnioskiem, na zasadach określonych w § 10. Od zwracanych należności potrąca się 15% tytułem odstępnego.

8. Odstępnego nie potrąca się w przypadku:

1)  gdy niewykorzystanie biletu nastąpiło:

a) w związku ze zmianą umowy przewozu,

b) z przyczyn leżących po stronie PKP Intercity,

2)  wymiany biletu elektronicznego.

§ 8. Przeszkody w przewozie

W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy przewozu zgodnie z jej treścią, postanowienia § 19 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę "PKP Intercity" (RPO-IC) stosuje się odpowiednio.

§ 9. Odszkodowanie w razie opóźnienia pociągu EIC

W przypadku opóźnienia przyjazdu pociągu do stacji wskazanej na bilecie internetowym powyżej 60 minut, Pasażer nie tracąc prawa do przewozu może żądać odszkodowania z tego tytułu na zasadach określonych w § 25 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę "PKP Intercity" (RPO-IC).

§ 10. Reklamacje i wnioski

1. Podróżny może złożyć:

1)  reklamację:

a)  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

b)  gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadała ważny bilet lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego;

2)  wniosek dotyczący całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu (biletów).

2. Reklamacje lub wnioski można składać:

1)  osobiście, w formie pisemnej, w każdym punkcie odprawy PKP Intercity, albo

2)  listownie - na adres:

"PKP Intercity" S.A.
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa

3)  drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.intercity.pl, - z wyjątkiem przypadków, które wymagają dołączenia oryginałów dokumentów (np. poświadczenie wydane przez konduktora w pociągu).

3. Do wniosku o zwrot należności należy:

1) za całkowicie niewykorzystany bilet elektroniczny:

a) dołączyć poświadczenie o zgłoszeniu rezygnacji z podróży, albo

b) dołączyć kserokopie dokumentów uzasadniających roszczenie w razie całkowitego niewykorzystania biletu z przyczyn całkowicie niezależnych od Podróżnego, albo

c) wpisać numer nowego biletu elektronicznego, który został zakupiony z zachowaniem czasu, wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1, albo

d) dołączyć poświadczenie o rezygnacji z podróży na podstawie danego biletu elektronicznego, wraz z kserokopią nowego biletu;

2) za częściowo niewykorzystany bilet elektroniczny należy dołączyć odpowiednie poświadczenie;

3) w każdym przypadku we wniosku należy podać numer biletu elektronicznego, numer płatności dostępny w zakładce "Historia zakupów - szczegóły biletu" oraz numer faktury VAT (jeżeli została wystawiona).

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot należności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 jest uzależnione dodatkowo od stwierdzenia braku znamion kontroli biletu elektronicznego, którego wniosek dotyczy.

5. Do wniosku o zwrot kosztów biletu elektronicznego w przypadkach, o których mowa w § 8 należy dołączyć poświadczenie o rezygnacji z dalszego przejazdu.

6. Zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety elektroniczne dokonywany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do PKP Intercity.

7. Zwrot należności dokonywany jest na numer konta bankowego, z którego dokonano płatności, a w przypadku zmiany tego konta (w okresie między dokonaniem zapłaty a złożeniem wniosku), na numer konta bankowego wskazany we wniosku.

8. W razie zwrotu należności za bilet elektroniczny, do którego została wystawiona faktura VAT, Zwrot należności następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez PKP Intercity potwierdzonej kopii faktury korygującej.

9. Od zwracanych należności potrąca się odstępne w wysokości określonej w § 7 ust. 3, ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7, chyba że:

1) niewykorzystanie biletu nastąpiło:

a) w związku ze zmianą umowy przewozu,

b) z przyczyn leżących po stronie PKP Intercity i fakt ten został odpowiednio poświadczony przez osobę upoważnioną przez PKP Intercity,

2) bilet elektroniczny nie został wykorzystany w związku z dokonaną rezygnacją/zwrotem i jednoczesnym udokumentowanym zakupem nowego biletu elektronicznego (na zasadach określonych w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 4).

10. W razie częściowego niewykorzystania biletu elektronicznego, zwrot należności dokonywany jest stosownie do niewykorzystanego świadczenia przewozowego.

11. Podróżny może złożyć reklamację, która powinna zawierać:

1)  datę sporządzenia pisma;

2)  nazwę i adres siedziby przewoźnika;

3)  imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej wniosek;

4)  tytuł oraz uzasadnienie wniosku;

5)  kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6)  numer biletu elektronicznego;

7)  wykaz załączonych dokumentów;

8)  podpis osoby uprawnionej do wniesienia wniosku;

oraz dołączyć:

9)  odpowiednio oryginał biletu wydanego w pociągu lub wezwania do zapłaty i/albo

10)  dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty i/albo

11)  uwierzytelnioną (np. przez osobę obsługującą podróżnych w dowolnym punkcie odprawy lub informacji na stacji, upoważnionego pracownika PKP Intercity w Zakładzie, notariusza lub wystawcę dokumentu) kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie - w dniu odbywania podróży - uprawnienia do ulgowego przejazdu.

12. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia i powinna zawierać:

1)  nazwę i siedzibę przewoźnika;

2)  informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;

3)  uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub w części);

4)  w razie uznania roszczenia - uznaną kwotę oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

5)  pouczenie o prawie odwołania się do właściwego miejscowo sądu;

6)  podpis osoby występującej w imieniu przewoźnika.

13. Reklamacje, wnioski dotyczące zagadnień określonych w:

1)  ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 - mogą być składane nie później niż przed upływem jednego roku od daty zdarzenia;

2)  ust. 1 pkt. lit. b - mogą być składane nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 11. Wystawianie faktur VAT

1.  Bilet elektroniczny nie jest fakturą VAT.

2.  Faktury VAT generowane są automatycznie przez PKP IK i po wyrażeniu zgody przez Podróżnego, wysyłane drogą elektroniczną. Wygenerowana faktura VAT, w postaci pliku PDF, przesyłana jest na wskazany w formularzu rejestracyjnym, adres poczty elektronicznej, do samodzielnego wydrukowania.

3.  PKP IK wystawia fakturę VAT:

1)  w każdym przypadku zakupu biletu elektronicznego na rzecz firmy, której dane Podróżny wskazuje w trakcie rejestracji w systemie BILkom;

2)  w przypadku zakupu biletu elektronicznego przez Podróżnego będącego osobą fizyczną, po:

a)  zaznaczeniu podczas zakupu biletu pola 'Faktura', lub

b)  przesłaniu e-mailem wniosku na adres bilkom.faktury@pkpik.pl

c)  złożeniu lub przesłaniu przez Podróżnego wniosku w terminie 5 dni od daty zakupu biletu, na adres:

PKP Informatyka Spółka z o.o.

Departament Rozwiązań Pasażerskich

02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 A

4. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Podróżnego w momencie rejestracji w systemie BILkom.

Rozdział 4

Prawa i obowiązki Stron

§ 12. Prawa i obowiązki Podróżnego

1. Podróżny ma prawo do:

1)  dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania,

2)  składania wniosków,

3)  usunięcia konta z systemu BILkom.

2. W celu usunięcia konta Podróżny loguje się do systemu i w zakładce "edycja danych", usuwa konto, korzystając z przycisku "usuń konto". Wymaga to ponownego zalogowania i potwierdzenia komunikatów systemowych.

3. Podróżny zobowiązany jest:

1)  zaakceptować Regulamin BILkom-IC,

2)  podać w trakcie rejestracji w systemie BILkom prawdziwe dane,

3)  korzystać z systemu BILkom zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu BILkom-IC,

4)  nie przenosić praw, wynikających z zawarcia umowy przewozu, na osoby trzecie,

5)  w razie zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet elektroniczny, do którego była wystawiona faktura VAT - potwierdzić datą i podpisem fakturę korygującą (jeżeli faktura VAT była wystawiona na firmę także pieczęcią firmy).

4. Podróżny zobowiązany jest okazać osobom dokonującym kontroli dokumentów przewozu
w pociągu ważny bilet elektroniczny w formie MMS, w taki sposób, aby osoba dokonująca kontroli mogła zeskanować, za pomocą terminala mobilnego, kod Aztec, wraz odpowiednio z:

1)  dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Podróżnego,

2)  dokumentem potwierdzającym uprawnienie Podróżnego do ulgi, w razie korzystania
z ulgowego przejazdu.

5. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 4, Podróżny traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd.

6. Akceptując Regulamin BILkom-IC Podróżny oświadcza, że:

1)  wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu
BILkom - w tym imię i nazwisko - są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą,

2)  posiada zdolność do zawarcia umowy przewozu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 13. Prawa i obowiązki PKP Intercity 

1. PKP Intercity ma prawo odstąpić od umowy przewozu zawartej przy wykorzystaniu systemu BILkom, w przypadku naruszenia przez Podróżnego niniejszego Regulaminu BILkom-IC.

2. W związku z zawartą umową przewozu za pośrednictwem systemu BILkom, PKP Intercity jest zobowiązana do:

1)  wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową przewozu,

2)  rozpatrzenia wniosku złożonego przez Podróżnego, a jeśli była wystawiona faktura VAT, wystawienia faktury korygującej i przesłanie jej za pośrednictwem poczty.

3. PKP Intercity przetwarza dane osobowe użytkowników Systemu BILkom-IC na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji elektronicznej sprzedaży biletów.

4. Podróżnemu, zarejestrowanemu w Systemie BILkom-IC, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 14. Prawa i obowiązki PKP IK

1. W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem systemu BILkom, PKP IK jest zobowiązana do przesłania Podróżnemu na jego żądanie i za jego zgodą - za pośrednictwem poczty elektronicznej faktury VAT potwierdzającej zakup biletu elektronicznego.

2. PKP IK działająca jako agent w imieniu i na rzecz PKP Intercity, przetwarza dane osobowe Podróżnych na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji elektronicznej sprzedaży biletów.

§ 15. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie BILkom-IC zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4) Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym;

5) rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego;

6) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę "PKP Intercity" (RPO-IC);

7) Taryfy przewozowej Spółki "PKP Intercity" (TP-IC).